ޗެކް ޕޮއިންޓް ސަރވިސަސް ސަބްކްރިޕްޝަން އާކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-05-22 00:46:51
ސުންގަޑި: 2020-06-07 11:00:00
ރުއްކެނޑުން
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-05-21 21:35:09
ސުންގަޑި: 2020-05-27 11:00:00
Design, Supply, and Installation of a Construction and Demolition waste processing plant
Ministry of Finance . 3 days ago

Date: 22 February 2018
Deadline: 11 March 2018 1000
ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާއިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-05-21 11:53:30
ސުންގަޑި: 2020-06-04 11:00:00
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް . 4 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-05-20 12:42:20
ސުންގަޑި: 2020-05-31 11:00:00
މަގު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 6 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-05-18 12:25:28
ސުންގަޑި: 2020-05-27 10:30:00