ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލީގަލް ކޮންސެލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ . 4 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 23:49:51
ސުންގަޑި: 2019-08-04 11:00:00
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
ފެމިލީ ކޯޓް . 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 21:17:44
ސުންގަޑި: 2019-07-29 10:30:00
ގއ.ނިލަންދޫ އައު އިންޖީނުގެއެއް ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ގުޅޭ:
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 12 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 15:43:28
ސުންގަޑި: 2019-07-31 12:00:00
އަލިފާން ނިވިތައް ސާރވިސްކުރުމާއި ގުޅޭ:
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 12 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 15:43:12
ސުންގަޑި: 2019-07-31 13:30:00
ނ.މަނަދޫ އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތު އިމާރާތާއި ބުރާންޗުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތާ ބެހޭ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. . 13 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 14:45:06
ސުންގަޑި: 2019-08-07 00:00:00
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ސީ އައުޓްފޯލްތައް އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް . 13 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 14:38:04
ސުންގަޑި: 2019-07-25 23:59:00
ކުޅިވަރު ޕޫލްތައް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް
ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ . 13 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 14:17:36
ސުންގަޑި: 2019-08-05 10:00:00
މ.ނާާލާފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނި ދުރުރާސްތާ 7 ގެ އިންޖީން ޓޮޕް އޯވަރހޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ
މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 14 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 13:48:03
ސުންގަޑި: 2019-08-01 11:00:00
ށ.ފޭދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ށ.ފޭދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު . 14 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-07-22 13:28:26
ސުންގަޑި: 2019-08-05 10:30:00