ކޮނޑޭގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތަށް ކުނިކަހައި ސާފްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 10 މިނެޓް ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-01-20 22:35:43
ސުންގަޑި: 2019-01-24 13:00:00
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 24 މިނެޓް ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-01-20 22:22:11
ސުންގަޑި: 2019-01-24 12:00:00
މިސުކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކުނބުރުދޫ ސްކޫލް . 3 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-01-20 18:57:54
ސުންގަޑި: 2019-01-28 13:00:00
މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް . 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-01-20 16:30:22
ސުންގަޑި: 2019-01-31 14:00:00
މި ކުންފުނީގެ ޖިމް އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް . 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-01-20 16:08:41
ސުންގަޑި: 2019-01-24 10:29:00
ބިޒްނަސް ކޮންވެންޝަން އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ އިވެންޓް މެނޭޖްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް . 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-01-20 16:04:24
ސުންގަޑި: 2019-01-28 00:00:00
4 ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން . 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-01-20 15:55:32
ސުންގަޑި: 2019-01-30 11:00:00
To Hire of a Project Consultant
Maldive Gas Pvt. Ltd. . 7 hours ago

Date: 22 February 2018
Deadline: 11 March 2018 1000
ލައިޓް ޕޯސްޓްޖަހާ ލައިޓް ހަރުކުރުން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-01-20 14:39:10
ސުންގަޑި: 2019-01-28 13:00:00