މިިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް 15 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ . 7 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-10-23 16:58:05
ސުންގަޑި:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އިންހައުސް ކޮށް ޓްރޭނިންގ ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ . 7 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-10-23 16:11:08
ސުންގަޑި: 2019-10-30 10:00:00
• ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ފަހައިދެއްވާނެ ދެފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-10-23 15:50:42
ސުންގަޑި: 2019-11-12 11:00:00
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ސްޓާފް ރޫމެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-10-23 15:38:37
ސުންގަޑި: 2019-11-07 11:00:00
ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-10-23 15:23:42
ސުންގަޑި: 2019-10-30 14:00:00
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-10-23 15:19:26
ސުންގަޑި: 2019-10-28 10:00:00
ޕޮއިންޓް ޓު ޕޮއިންޓް ފައިބަރ ކަނެކްޓްވިޓީ ހިދުމަތްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން– އެމެންޑްމެންޓް 1
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ . 9 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-10-23 14:36:55
ސުންގަޑި: 2019-10-27 14:00:00