ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް އިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ
ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ . 1 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-09-24 17:44:06
ސުންގަޑި: 2020-10-06 11:00:00
Supply and Installation of Telecommunications Towers in Phase II, Hulhumale’
Housing Development Corporation . 1 day ago

Date: 22 February 2018
Deadline: 11 March 2018 1000
ކޮންސަލްޓެންސީ ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ . 1 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-09-24 14:43:40
ސުންގަޑި: 2020-10-14 11:00:00
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ . 1 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-09-24 14:40:37
ސުންގަޑި: 2020-10-13 11:00:00
ފޮޓޯކޮޕީ މެސިން / ޗާޕްމެޝިންތައް ސާވިސް ކުރުމާއި ގުޅޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ . 1 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-09-24 14:37:00
ސުންގަޑި: 2020-10-07 10:00:00
ޑެކްއަޅައިގެން ގުދަނެއް ހެދުމާއި ގުޅޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ . 1 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-09-24 14:26:16
ސުންގަޑި: 2020-10-07 11:00:00