Renovation Works At IASL Engineering Main Hanger at Velana International Airport
Island Aviation Services Limited . 5 hours ago

Date: 22 February 2018
Deadline: 11 March 2018 1000
ގދ.ގެމަނަފުށި ޓޭންކް، ވަށާފާރާއި ސްޓޯރ ރޫމް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ:
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2021-06-21 16:12:19
ސުންގަޑި: 2021-06-24 13:00:00
ލ.ގަން އައު އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ:
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 9 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2021-06-21 15:40:30
ސުންގަޑި: 2021-06-24 13:00:00
އިސްކަންދަރުކޮށި1 ގެ ބަދިގެ މަރާމާތު ކުރުން
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް . 10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2021-06-21 14:55:59
ސުންގަޑި: 2021-06-24 14:00:00
މި ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން އާއި ނައިޓްރަސް-އޮކްސައިޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް . 10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2021-06-21 14:34:11
ސުންގަޑި: 2021-07-04 11:00:00
ކެލާ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބަކަރިތައް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2021-06-21 14:25:15
ސުންގަޑި: 2021-06-30 11:00:00
2021 ވަނަ އަހަރު ވަންދޫގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިގުޅޭ
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2021-06-21 14:00:41
ސުންގަޑި: 2021-06-30 14:00:00
HIRING A PARTY FOR ROOF REPAIR AND REPLACEMENT WORKS AT K. FUNADHOO OIL TERMINAL.
State Trading Organization Plc. . 11 hours ago

Date: 22 February 2018
Deadline: 11 March 2018 1000
މި އިދާރާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 11 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2021-06-21 13:48:14
ސުންގަޑި: 2021-06-30 14:00:00