TENDER NOTICE ISSUED BY STATE TRADING ORGANIZATION PLC FOR HIRING A CONSULTANT FOR THILAFUSHI JETTY REPAIR WORK
State Trading Organization Plc. . 1 hour ago

Date: 22 February 2018
Deadline: 11 March 2018 1000
3 ފާޚާނާ އާއި 2 ވޮޝްރޫމް ހެދުން
އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . 1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-03-26 14:28:13
ސުންގަޑި: 2019-04-09 13:30:00
ކ.ދޫނިދޫ އިންޖީނު ރޫމުގެ ކޮންކްރީޓް ތަޅުން އެޅުމާއި ކޮންކުރީޓް ބެޑެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް . 1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-03-26 14:24:13
ސުންގަޑި: 2019-03-28 16:00:00
ށ. ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ އޭވީ ރޫމްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ކުރުން
ގޮއިދޫ ސްކޫލް/ ށ.ގޮއިދޫ . 2 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-03-26 12:54:55
ސުންގަޑި: 2019-04-11 12:30:00
ބައުއިމާރާތު ޓިނުބަދަލުކުރުން
ބޮޑުފޮޅުދޫ މަދަރުސާ . 3 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-03-26 12:41:46
ސުންގަޑި: 2019-04-10 13:00:00
ޑައިމަންޑް ޖުބިލީ ފެއަރގެ މޭޒު ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް . 3 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-03-26 12:28:08
ސުންގަޑި: 2019-04-04 18:00:00
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް . 3 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-03-26 12:07:20
ސުންގަޑި: 2019-04-07 10:00:00
މި މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީސް އިމާރާތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް . 4 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-03-26 11:35:46
ސުންގަޑި: 2019-03-28 11:00:00
ވެކިއުމް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި ގައިޑްލައިން ތައްޔާރުކުރުން.
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ . 5 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-03-26 10:42:06
ސުންގަޑި: 2019-04-04 13:00:00