Design and Development of a Website for Tourism Island Hulhumalé’
Housing Development Corporation . 20 hours ago

Date: 22 February 2018
Deadline: 11 March 2018 1000
Consultancy Service_ ISO Consultant
Housing Development Corporation . 21 hours ago

Date: 22 February 2018
Deadline: 11 March 2018 1000
އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ސަޕޯޓް ސާރވިސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 22 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-12-03 15:55:27
ސުންގަޑި: 2020-03-10 13:00:00
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ކެނޮޕީއެއް ފެބްރިކޭޓްކޮއް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް . 22 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-12-03 15:23:50
ސުންގަޑި: 2020-12-08 23:59:00
ރ. ދުވާފަރު މަސްމާރުކޭޓްގެ ވަށާފާރު ނެގުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 22 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-12-03 15:07:07
ސުންގަޑި: 2020-12-10 13:00:00
މިމަދަރުސާގެ އިމާރާތްތަކުގެ އަސްކެނި ސީލިންގ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތުކުރުން
ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ދ. މީދޫ . 23 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-12-03 14:28:47
ސުންގަޑި: 2020-12-13 13:00:00
ބޮއިލަރ އަށް ބޭނުންވާ ވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓް ކެމިކަލް ރ.ވަންދޫއަށް ސަޕްލައިކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް . 23 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-12-03 14:21:16
ސުންގަޑި: 2020-12-14 11:00:00