ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ދަނގެތީ ސްކޫލް، އދ. ދަނގެތި . 29 މިނެޓް ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 22:24:02
ސުންގަޑި: 2019-05-29 11:00:00
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލް . 33 މިނެޓް ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 22:20:09
ސުންގަޑި: 2019-06-02 11:00:00
01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗުގައި ކޯރުކޮނެ އެލް.ވީ ކޭބަލް ވަޅުލުމާ ގުޅޭ:
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 16:04:39
ސުންގަޑި: 2019-06-03 10:00:00
ހއ. ކެލާ ބްރާންޗުގައި ކޯރުކޮނެ އެލް.ވީ ކޭބަލް ވަޅުލުމާ ގުޅޭ:
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 16:04:10
ސުންގަޑި: 2019-06-03 10:00:00
ލ.ގަމު މުކުރިމަގު ބްރާންޗުގައި ފާޚާނާއެއް ހެދުމާއި ގުޅޭ:
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 16:03:34
ސުންގަޑި: 2019-06-12 10:00:00
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރުޓީރޫމް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފރާތެއް ހޯދުން
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ . 7 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 15:30:25
ސުންގަޑި: 2019-06-10 10:30:00
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 14:33:57
ސުންގަޑި: 2019-05-28 13:00:00
ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމާއި ބެހޭ
މޮޅަދޫ ސްކޫލް، ހއ. މޮޅަދޫ . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 14:23:03
ސުންގަޑި: 2019-05-29 11:00:00
2019 / 2020 ފުޓްބޯޅަ ސީޒަންގެ މުބާރާތްތަކުގެ ޓިކެޓް ޕްރިންޓް ކުރުމާއި ބެހޭ
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-05-26 14:07:51
ސުންގަޑި: 2019-05-30 13:00:00