މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ޣާޒީ އަދި ހުރަވީ ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ 02 އަހަރު ދުވަހަށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ . 7 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-08-13 21:33:19
ސުންގަޑި: 2020-08-25 09:30:00
ހއ. އުތީމު ކަނދުވަލު މިސްކިތު ވެވު ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު . 9 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-08-13 19:53:37
ސުންގަޑި: 2020-08-27 00:00:00
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް . 15 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-08-13 14:01:50
ސުންގަޑި: 2020-08-23 12:00:00
މަގުބައްތިދަނޑި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 15 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-08-13 13:55:41
ސުންގަޑި: 2020-08-17 10:00:00
ވެލިދޫކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 15 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-08-13 13:50:37
ސުންގަޑި: 2020-08-17 10:30:00
ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރާއި ކައުންޓަރު ސަރަޙައްދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 15 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-08-13 13:45:18
ސުންގަޑި: 2020-08-18 10:30:00
ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަަތު ( ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން)
އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ . 15 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2020-08-13 13:25:19
ސުންގަޑި: 2020-08-25 13:00:00