•އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . 3 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 22:00:07
ސުންގަޑި: 2019-12-12 11:00:00
މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތުގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމާއި ގުޅޭ
މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް . 8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 16:51:50
ސުންގަޑި: 2019-12-12 23:59:59
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ނައިވާދޫ ސްކޫލް . 10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 15:21:51
ސުންގަޑި: 2019-12-16 11:30:00
ސްކޫލުގެ އޮފީސް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުން
ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް . 10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 15:16:12
ސުންގަޑި: 2019-12-11 13:00:00
ސްކޫލްގެ 10 ކްލާސްރޫމުގެ ލޫވަރ ކުޑަދޮރުތައް އެލުމިނިއަމް ސްލައިޑް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުން
ޣާޒީ ސްކޫލް . 10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 14:53:57
ސުންގަޑި: 2019-12-15 11:00:00
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން
ކެޔޮދޫ ސްކޫލް . 11 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 14:38:46
ސުންގަޑި: 2019-12-15 10:00:00
ރައްކާތެރި ކޮޓަރިއެއް އިމާރާތް ކުރުން
ކެޔޮދޫ ސްކޫލް . 11 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 14:26:56
ސުންގަޑި: 2019-12-12 10:00:00
2020ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ފޯކައިދޫ ސްކޫލް . 11 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 14:25:49
ސުންގަޑި: 2019-12-11 10:00:00
މަރާމާތު
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . 11 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 2019-12-05 14:21:56
ސުންގަޑި: 2019-12-15 10:00:00